Dự án

Mang đến cho cộng đồng
các dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ
hàng đầu Việt Nam

Dự án

CODAS với mục tiêu xây dựng cộng đồng sản xuất hữu cơ lớn mạnh và tạo quỹ hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số.